Press "Enter" to skip to content

Přijetí ke studiu

Přijetí ke studiu

Základní umělecká škola Mladá Boleslav oznamuje všem zájemcům o studium ve věku od 5 let, že talentové zkoušky pro následující školní rok probíhají v hudebním, tanečním a literárně dramatickém oboru ve druhé polovině června a ve výtvarném oboru v prvním zářijovém týdnu nového školního roku.

Přesný termín a místa konání zkoušek bývají oznámeny nejpozději 14 dní před jejich konáním na webových stránkách školy, na nástěnce školy, v regionálním tisku a na webových stránkách Magistrátu Mladá Boleslav, Dobrovice a Bělá pod Bezdězem.

Všeobecné informace

 • Přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a školním vzdělávacím programem (web školy, stránky MŠMT).
 • Vyučování probíhá dle Školního vzdělávacího programu, upozorňujeme na závaznost rozhodnutí a opravdovost zájmu o studium.
 • Jedná se o systematické a ucelené vzdělávání, které je vedeno kvalifikovanými pedagogy, specialisty v daném oboru.
 • Množství přijatých žáků je omezeno kapacitou a možnostmi školy.
 • Ke vzdělávání v ZUŠ mohou být přijati žáci, kteří k 1. září daného školního roku dovrší 5 let.
 • Přihlášku ke studiu zvoleného oboru zájemce vyplní na internetovém odkazu izus.cz a elektronicky odešle.
 • Přihlášku vytiskne škola, nebo zákonný zástupce a je opatřena jeho podpisem.
 • Uchazeč o přípravné studium prokáže předpoklady pro vzdělávání na základě na webu zveřejněných kritérií, termín talentové zkoušky bude zveřejněn na webových stránkách nejpozději 14 dní před jejím konáním.
 • Zájemce o základní studium I. a II. stupně a studium pro dospělé vykoná talentovou zkoušku, jejíž termín bude zveřejněn na webových stránkách školy nejpozději 14 dní před jejím konáním.
 • O přijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy.
 • O výsledku talentové zkoušky bude zákonný zástupce vyrozuměn e-mailem.

Hudební obor

Přípravné studium pro děti od 5 let

Uchazeč prokáže předpoklady (sluchové, intonační, rytmické) pro vzdělávání na základě těchto kritérií

 • zazpívat jednoduchou píseň,
 • intonace zahraných tónů,
 • zopakování jednoduchých rytmů.

Základní studium I. stupně pro žáky od 7 let

Uchazeč vykoná talentovou zkoušku na základě těchto kritérií:

 • zpěv písní (hodnocena intonace, rytmus, muzikálnost),
 • intonace zahraných tónů, případně krátké melodie, transpozice melodie,
 • vytleskání zadaných rytmů.

Žáci, kteří nenavštěvovali I. stupeň základního studia, prokáží rozvinuté předpoklady ke studiu adekvátní jejich věku.

Literárně-dramatický obor

Přípravné studium pro děti od 5 let

Uchazeč prokáže předpoklady ke vzdělávání na základě uvedených kritérií:

 • práce s fantazií,
 • schopnost spolupráce,
 • vyjadřovací schopnosti.

Základní studium pro žáky od 7 let

Uchazeč vykoná talentovou zkoušku na základě uvedených kritérií:

 • recitace jednoduché básně,
 • práce s fantazií,
 • práce s jednoduchou zástupnou rekvizitou,
 • pohybové schopnosti,
 • vyjadřovací schopnosti.

Žáci, kteří nenavštěvovali I. stupeň základního studia, prokáží rozvinuté předpoklady ke studiu adekvátní jejich věku.

Taneční obor

Přípravné studium pro děti od 5 let

Uchazeč prokáže předpoklady pro vzdělávání na základě těchto kritérií:

 • fyzické předpoklady,
 • pohybové schopnosti (ohebnost, motorika),
 • držení těla,
 • hudební a rytmické cítění.

Základní studium I. stupně pro žáky od 7 let

Uchazeč vykoná talentovou zkoušku na základě těchto kritérií:

 • fyzické předpoklady
 • základní pohybové dovednosti, pohybová koordinace, schopnost improvizace,
 • orientace v prostoru,
 • improvizace na hudbu,
 • hudební cítění,
 • smysl pro rytmus, muzikálnost.

Žáci, kteří nenavštěvovali I. stupeň základního studia, prokáží rozvinuté předpoklady ke studiu adekvátní jejich věku.

Výtvarný obor

Talentová zkouška do výtvarného oboru trvá přibližně 60 minut, uchazeč pracuje na zadaném úkolu samostatně, bez přítomnosti rodičů, ale v kolektivu ostatních uchazečů. Materiál poskytne škola.

Uchazeči mohou případně přinést domácí práce.

Přípravné studium pro děti od 5 let

Uchazeč prokáže předpoklady pro vzdělávání, hodnotí se zadaný úkol podle následujících kritérií, která nelze posuzovat odděleně:

 • zachycení pohybu, akce,
 • kompozice, umístění do formátu,
 • správné zachycení proporcí,
 • technické vnímání detailu,
 • barevnost,
 • vypracování pozadí,
 • soustředěnost, samostatnost.

Hodnotí se komplexní výstup, výtvarné ztvárnění

Základní studium I. stupně pro žáky od 7 let

Hodnotí se zadaný úkol podle následujících kritérií, která nelze posuzovat odděleně:

 • zachycení pohybu, akce,
 • kompozice, umístění do formátu,
 • správné zachycení proporcí,
 • technické vnímání detailu,
 • barevnost,
 • vypracování pozadí,
 • výtvarná paměť,
 • prostorové vidění,
 • styl,
 • soustředěnost, samostatnost.

Žáci, kteří nenavštěvovali I. stupeň základního studia, prokáží rozvinuté předpoklady ke studiu adekvátní jejich věku.

©2023 ZUŠ Mladá Boleslav