Základní umělecká škola
Mladá Boleslav

Smyčcový soubor

Vyučovací předměty Skupinové interpretace jsou naplňovány různými soubory, které jsou na naší škole organizovány již v tradičním či v různém nástrojovém obsazení a nebo vznikají na začátku školního roku s ohledem na momentální potřeby.

Vyučovací předměty mají učební osnovy, které se liší specifickými rozdíly jednotlivých seskupení. Skupinová interpretace je předmět povinně volitelný u všech nástrojů a sólového zpěvu od 4. ročníku I. stupně, viz. učební plány jednotlivých studiních zaměření..

Žáci mohou začít navštěvovat tento předmět i dříve než je jejich povinností a to v případě, že učitel uzná jejich

Žáci,studující smyčcové nástroje se od 3.ročníku zařazují do tohoto souboru, ve kterém pracují 2 - 3 roky a potom přecházejí do školního smyčcového orchestru. Repertoár je upravován a přizpůsobován začátečníkům tak,aby jej všichni zvládli. Cílem je seznámení hráčů se základy hry v orchestru a získání zájmu o kolektivní muzicírování. Při pravidelných zkouškách se učí orientovat podle dirigentovy taktovky, přizpůsobovat se spoluhráčům v technickém projevu, v intonaci, rytmu, dynamice a celkovém přednesu. Na základě zkušeností z vlastní souborové praxe se rozvíjí jejich vztah k hudbě a jejím tvůrcům. Výsledky své práce předvádějí na školních veřejných vystoupeních.

schopnosti za adekvátní pro vstup do souboru.

Dále vyučují

Mgr. Kurzveil Jaroslav