Základní umělecká škola
Mladá Boleslav

Smyčcový orchestr

Vyučovací předměty Skupinové interpretace jsou naplňovány různými soubory, které jsou na naší škole organizovány již v tradičním či v různém nástrojovém obsazení a nebo vznikají na začátku školního roku s ohledem na momentální potřeby.

Vyučovací předměty mají učební osnovy, které se liší specifickými rozdíly jednotlivých seskupení. Skupinová interpretace je předmět povinně volitelný u všech nástrojů a sólového zpěvu od 4. ročníku I. stupně, viz. učební plány jednotlivých studiních zaměření..

Žáci mohou začít navštěvovat tento předmět i dříve než je jejich povinností a to v případě, že učitel uzná je

Po celou dobu existence školy měla hra smyčcových orchestrů svoji tradici.

V osmdesátých letech působily na škole orchestry dva. Jeden vedl učitel Josef Seibt a měl na 30 hráčů, druhý složený z nejlepších žáků vedl tehdejší ředitel Josef Novák a měl 25 členů.

Tento orchestr měl vynikající úroveň, pravidelně se zúčastňoval ústředních kol souteže tehdejších LŠU, kde se umísťoval na prvním místě. Proto reprezentoval naše hudební školství i v cizině. Např. roku 1983 v Anglii. Josef Novák vedl orchestr do roku 1984 pak předal taktovku Bohumilu Holanovi.

Po odchodu Josefa Seibta ze školy a většiny žáků z orchestru Josefa Nováka založil Bohumil Holan nový orchestr a hned roku 1985 získal tento orchestr 2. místo v ústředním kole soutěže LŠU v Karlových Varech. Orchestr vede od roku 2009 MgA. Eva Pinkasová

jich schopnosti za adekvátní pro vstup do souboru.

Dále vyučují

MgA. Pinkasová Eva