Základní umělecká škola
Mladá Boleslav


Výtvarný obor

Výuka výtvarného oboru je realizována přípravným studiem I. stupně (2 roky), základním studiem I. stupně (7 let), přípravným studiem II. stupně (1 rok) a základním studiem II. stupně (4 roky).

Předměty výtvarného studia jsou rozděleny na:

Výtvarná tvorba

  • Plošná tvorba

zahrnuje kreslířské, malířské a grafické reakce na skutečnost, na život nebo na niterný svět žáků. Je postavena na objevně volené tematice, která obohacuje dětské myšlení i emotivitu. V souvislosti s tématem žáci poznávají výrazovou svébytnost linií, barev a tvarů ve vlastní volné a užité tvorbě, v pozorování a v přepisu reality nebo v kontaktu s výtvarným uměním. Soustředěný zájem vzbuzuje i experimentace s materiály, nástroji nebo postupy, která rozvíjí tvořivost a fantazii. Způsoby vyjadřování navazují jak na klasické výtvarné postupy, tak na kombinování technik, které mnohdy dospívá až k přesahům mezi plošnou a plastickou tvorbou.

  • Prostorová tvorba

učí žáky odlišnému způsobu výtvarného myšlení. Vedle prostorového uplatnění linií, barev a tvarů vystupuje do popředí role světla a stínu, objemů, plastických kontrastů a materiálových kvalit. Volná tvorba nejčastěji spočívá ve výtvarné experimentaci v řešení drobných sochařských tvorbu doprovází studijní modelování, užitá tvorba je nejčastěji zastoupena keramikou. skicemi. Je závislá nejen na obsahu námětu a na výtvarné úvaze, ale i na zvoleném postupu – modelování, tvarování, konstruování. Významnou roli hraje i vztah žáka k materiálu a jeho zručnost. Volnou tvorbu doprovází studijní modelování, užitá tvorba je nejčastěji zastoupena keramikou.

  • Objektová a akční tvorba

vyvažuje prožitkovými aktivitami některé postupy plošné a prostorové tvorby. Na nezvyklé zážitky, smyslové podněty, na pocity, vztahy a vznikající postoje navazuje jejich výtvarný přepis a hlouběji je ukotvuje. Objektová tvorba pomáhá žákům přiblížit se realitě – materiálu či nalezenému předmětu, nebo vytvářet nová prostředí. Postupy akční tvorby se vztahují k jedinci a k jeho situaci ve světě, k vnímání sebe sama nebo k prožívání kontaktů s druhými. Akční tvorba má multimediální charakter. Žáci se vyjadřují gestem či pohybem, prožívají hudbu a její rytmus, proměňují svou identitu atd.

  • Výtvarná kultura

prostupuje celou výukou – nabízí prožitky, porovnává vztahy mezi životem, člověkem a uměním, sleduje pohyb uvnitř žánrů a napříč historií. Na všech stupních studia jde o hledání inspirací, asociací a souvislostí. Proto má výtvarná kultura v přípravné výtvarné výchově a v základním studiu I. a stupně volný časový rozsah a není klasifikována. V základním studiu I. a II. stupně se informace řadí do přehledného souboru znalostí.

Tyto předměty jsou vyučovány v blocích z důvodu ucelenosti výchovně vzdělávacího procesu.

Jednotlivé skupiny mají počet 9 - 15 žáků. Skupiny jsou převážně věkově smíšené.

Výuka je cíleně diferencovaná podle věku dětí. Přináší takto obohacení ve vzájemné spolupráci, toleranci, společné diskuzi o tématu i o výsledném díle. Výuka tedy neprobíhá přísně po ročnících ani po ateliérech.

Osnovy jsou rozdělené na přípravné studium I. stupně (1. -2. ročník), I. stupeň  (1. - 7. ročník), přípravné studium II. stupně (1. ročník) a  II. stupeň (1. – 4. ročník), přičemž I. stupeň je rozdělen na dvě etapy: 1. – 3. ročník  a 4. – 7. ročník.   

Žáci čtrnáctiletí a starší, kteří nově začínají studium II. stupně zahajují obsah vzdělávání z I. stupně

Hodnocení

            Hodnocení probíhá slovní formou na konci vyučování, případně i v průběhu práce nebo při ukončování jednotlivých fází tvorby na složitějších projektech. Žáci jsou také vedeni k obhajobě vlastní práce, autoevaluaci a vzájemnému hodnocení ve skupině.

Klasifikuje se míra úspěšnosti žáka vzhledem k jeho výtvarným dispozicím spolu s hodnocením jeho aktivity při vlastní práci či při práci ve skupině.

Charakteristika:

Koncepce výuky v naší ZUŠ se profiluje více způsoby, v nichž má vždy svůj podíl vzdělávací i výchovný aspekt. Snahou našeho výtvarného oboru je poskytnout žákům co nejširší rozhled na poli výtvarného vnímání , myšlení, vyjadřování a tvořivosti,  proto se úzce nespecializuje.

            Žákům nabízíme vzdělávání nejen ve výtvarných činnostech a dovednostech, ale kvalitní výtvarný rozvoj osobité tvorby a ucelený přehled o výtvarném umění. Vedeme děti ke svědomité a důsledné práci, k úctě k etickým a kulturním hodnotám.

Vyučované předměty:

  • výtvarné studium (plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba, výtvarná kultura)

Podrobné informace ke studijnímu zaměření Výtvarného studia viz. Školní vzdělávací program.