Základní umělecká škola
Mladá Boleslav


Výchovné a vzdělávací strategie

Strategie pro kompetenci k umělecké komunikaci

 

 • Odborné vedení žáků je zajištěno převážně kvalifikovanými učiteli, v některých případech současně vykonnými umělci ve svém oboru. Škola i učitelé věnují velkou pozornost dalšímu vzdělávání.
 • Během školního roku organizujeme velké množství koncertů, divadelních a tanečních představení a výstav, které žákům dávají velky prostor k samostatnému uměleckému vyjádření.
 • Seznamujeme žáky s dostupnými a adekvátními uměleckými prostředky.
 • Vedeme žáky k pozorování okolního světa a ukazujeme jim možnosti čerpání podnětů k vlastní umělecké tvorbě.
 • Velká pestrost specializací všech oborů umožňuje žákům rozvíjet ty dovednosti, které jsou pro jejich osobitost nejdůležitější – pomáháme žákům s vyběrem specializací podle vhodnych dispozic a uměleckého nadání.
 • Vhodným pojmenováním a volbou pracovního postupu vedeme žáky k pochopení úkolu a objevení dalších postupů a souvislostí.
 • Poskytujeme žákům možnost další výuky i nad rámec běžné docházky do ZUŠ (víkendová soustředění apod.).
 • Seznamujeme žáky se současnou i historickou uměleckou produkcí v daném oboru, poskytujeme základní přehled o uměleckém dění v regionu.
 • Formou diskuse učíme žáky rozumět umělecké produkci, diskutujeme o ní a hodnotíme ji.
 • Kromě vlastní učitelské i žákovské tvorby využíváme přímé návštěvy kulturních akcí a všechna média včetně internetu.
 • Respektujeme v maximální možné míře vlastní názory žáků a vedeme je k respektování názorů druhých.
 • Prostřednictvím cvičení, etud a řízenych diskuzí učíme žáky chápat vztah mezi obsahem a formou.
 • Poskytujeme žákům základní přehled o stylech a formách umělecké práce a také o zásadních obdobích dějin umění.
 • Ve spojení s praxí se snažíme o osvětlení základních principů, na kterych je založena kulturní (umělecká) tvorba.
 • Vedeme žáky k samostatnému vyhledávání a třídění informací a následně ke vzájemnému sdělování dojmů ze svých i jinych uměleckých výkonů a k jejich hodnocení.
 • Seznamujeme žáky se základním pojmoslovím daného uměleckého oboru, vedeme je ke správnému porozumění a užívání uměleckého jazyka.

 

Strategie pro kompetenci osobnostně sociální

 

 • V nejširší možné míře organizujeme na všech oborech přípravné studium.
 • Snažíme se, aby si žáci dokázali naplánovat a cílevědomě realizovat pravidelnou domácí přípravu (především v hudebním oboru), aby se pravidelně zabývali prací na zadaných úkolech a tím i trvalým zlepšováním své umělecké úrovně.
 • Především v individuální výuce úzce spolupracujeme s rodiči.
 • Neformálním prostředím a vstřícným, ale důsledným jednáním vedeme žáky k sebereflexi a sebevyjádření¨.
 • Vytvářením společnych projektů vedeme žáky k zodpovědnosti za svou práci vůči sobě i tvůrčím kolektivům.
 • Příkladem vlastní umělecké praxe (koncerty, taneční a divadelní představení, vystavy) vedeme žáky k tvůrčí veřejné umělecké činnosti.
 • Při vzájemné komunikaci klademe důraz na ohleduplnost, kultivované a slušné chování v kolektivu, podporujeme zdravou sebedůvěru žáků.
 • Všechny žáky vedeme k aktivní účasti v kolektivních formách výuky, zdůrazňujeme důležitost každého podílu na společném výsledku.
 • Poukazujeme na význam jednotlivych rolí v kolektivní umělecké činnosti ve vztahu ke konkrétnímu výsledku společné práce.
 • Učíme žáky pomáhat slabším a učit se od zkušenějších členů kolektivu.
 • Podporujeme realizaci společných mezioborovych projektů, při vyuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí.
 • Důsledně vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností.
 • Na pedagogických poradách i různých mimoškolních akcích koordinujeme společné postupy při vyuce.
 • Dbáme na širokou internetovou prezentaci školy a na komunikaci mezi žáky a pedagogy i v internetovém prostředí.
 • Výsledky práce našich žáků zaznamenáváme trvale na různych nosičích (CD, DVD, …).

 

Strategie pro kompetenci kulturní

 

 • Vedeme žáky k aktivnímu kulturnímu životu. Učíme je, aby dokázali sami vyhledávat a navštěvovat kulturní akce a také zhodnotit jejich kvalitu, případně pojmenovat své dojmy z nich.
 • Propagujeme akce školy i prostřednictvím vzájemné komunikace našich žáků.
 • Ukázky různych uměleckych děl používáme ve výuce při motivaci, během práce, i při srovnávání a hodnocení.
 • Vedeme žáky k vlastním reakcím na umělecká díla, podporujeme verbální hodnocení, vyjádření vlastního názoru nebo k hledání dobových souvislostí.
 • Při veřejnych akcích usilujeme o spolupráci mezi obory ZUŠ, abychom poskytli žákům ucelený přehled o možnostech uměleckého vyjádření.
 • Snažíme se probudit v žácích umělecké ambice, snahu dokončit a realizovat dílo a tím přispět k posílení kulturní oblasti života.
 • Vedeme žáky k tomu, aby do své umělecké činnosti zapojili i své okolí (rodinu, spolužáky, přátele) a tím přispěli ke kulturní orientaci celé společnosti.
 • Vedeme žáky k tomu, aby si svojí uměleckou činnost uměli obhájit, aby se nestyděli prezentovat ji i před svymi vrstevníky a rodiči.
 • Žákovské práce dle možností zaznamenáváme a uchováváme na dostupnych digitálních nosičích.
 • V co nejširší možné míře se podílíme na kulturním životě města a okolí.
 • Vedeme žáky k úvahám, co je a není etické při zobrazování skutečnosti.
 • Práce v tanečních a hudebních souborech vede žáky k uvědomování si důležitosti zachovávání tradic.