Základní umělecká škola
Mladá Boleslav


Přijetí ke studiu

Informace pro všechny zájemce o studium na ZUŠ Mladá Boleslav

Základní umělecká škola Mladá Boleslav oznamuje všem zájemcům o studium ve věku od 5 let, že talentové zkoušky pro následující školní rok proběhnou v hudebním, tanečním a literárně dramatickém oboru ve druhé polovině června a ve výtvarném oboru v prvním zářijovém týdnu nového školního roku.

Přesný termín a místa konání zkoušek budou oznámeny nejpozději 14 dní před jejich konáním na webových stránkách školy, na nástěnce školy, v regionálním tisku a na webových stránkách Magistrátu Mladá Boleslav, Dobrovice a Bělá pod Bezdězem.

Na webových stránkách najdete informace k přijímání uchazečů ke vzdělávání

A/Všeobecné informace

B/Kritéria přijetí ke studiu do všech stupňů všech oborů uměleckého vzdělávání

Přijímání uchazečů ke vzdělávání

A/Všeobecné informace

 • přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a školním vzdělávacím programem (web školy, stránky MŠMT)
 • vyučování probíhá dle Školního vzdělávacího programu, upozorňujeme na závaznost rozhodnutí a opravdovost zájmu o studium
 • jedná se o systematické a ucelené vzdělávání, které je vedeno kvalifikovanými pedagogy, specialisty v daném oboru
 • množství přijatých žáků je omezeno kapacitou a možnostmi školy
 • ke vzdělávání v ZUŠ mohou být přijati žáci, kteří k 1. září daného školního roku dovrší 5 let
 • přihlášku ke studiu zvoleného oboru zájemce vyplní na internetovém odkazu izus.cz a elektronicky odešle
 • přihlášku vytiskne škola, nebo zákonný zástupce a je opatřena jeho podpisem
 • uchazeč o přípravné studium prokáže předpoklady pro vzdělávání na základě na webu zveřejněných kritérií, termín talentové zkoušky bude zveřejněn na webových stránkách nejpozději 14 dní před jejím konáním
 • zájemce o základní studium I. a II. stupně a studium pro dospělé vykoná talentovou zkoušku, jejíž termín bude zveřejněn na webových stránkách školy nejpozději 14 dní před jejím konáním
 • o přijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy
 • o výsledku talentové zkoušky bude zákonný zástupce vyrozuměn e-mailem

B/Kritéria přijetí v jednotlivých oborech

Hudební obor:

Přípravné studium pro děti od 5 let – uchazeč prokáže předpoklady (sluchové, intonační, rytmické) pro vzdělávání na základě těchto kritérií

 • zazpívat jednoduchou píseň
 • intonace zahraných tónů
 • zopakování jednoduchých rytmů

Základní studium I. stupně pro žáky od 7 let – uchazeč vykoná talentovou zkoušku na základě těchto kritérií

 • zpěv písní (hodnocena intonace, rytmus, muzikálnost)
 • intonace zahraných tónů, případně krátké melodie, transpozice melodie
 • vytleskání zadaných rytmů

Žáci, kteří nenavštěvovali I. stupeň základního studia, prokáží rozvinuté předpoklady ke studiu adekvátní jejich věku.

            Taneční obor:

Přípravné studium pro děti od 5 let – uchazeč prokáže předpoklady pro vzdělávání na základě těchto kritérií

 • fyzické předpoklady
 • pohybové schopnosti (ohebnost, motorika)
 • držení těla
 • hudební a rytmické cítění

Základní studium I. stupně pro žáky od 7 let – uchazeč vykoná talentovou zkoušku na základě těchto kritérií

 • fyzické předpoklady
 • základní pohybové dovednosti, pohybová koordinace, schopnost improvizace
 • orientace v prostoru
 • improvizace na hudbu
 • hudební cítění
 • smysl pro rytmus, muzikálnost

Žáci, kteří nenavštěvovali I. stupeň základního studia, prokáží rozvinuté předpoklady ke studiu adekvátní jejich věku.

Výtvarný obor:

Talentová zkouška do výtvarného oboru trvá přibližně 60 minut, uchazeč pracuje na zadaném úkolu samostatně, bez přítomnosti rodičů, ale v kolektivu ostatních uchazečů. Materiál poskytne škola.

Uchazeči mohou případně přinést domácí práce.

Přípravné studium pro děti od 5 let – uchazeč prokáže předpoklady pro vzdělávání, hodnotí se zadaný úkol podle následujících kritérií, která nelze posuzovat odděleně

 • zachycení pohybu, akce
 • kompozice, umístění do formátu
 • správné zachycení proporcí
 • technické vnímání detailu
 • barevnost
 • vypracování pozadí
 • soustředěnost, samostatnost

Hodnotí se komplexní výstup, výtvarné ztvárnění

Základní studium I. stupně pro žáky od 7 let – hodnotí se zadaný úkol podle následujících kritérií, která nelze posuzovat odděleně

 • zachycení pohybu, akce
 • kompozice, umístění do formátu
 • správné zachycení proporcí
 • technické vnímání detailu
 • barevnost
 • vypracování pozadí
 • výtvarná paměť
 • prostorové vidění
 • styl
 • soustředěnost, samostatnost

Žáci, kteří nenavštěvovali I. stupeň základního studia, prokáží rozvinuté předpoklady ke studiu adekvátní jejich věku.

Literárně dramatický obor:

Přípravné studium pro děti od 5 let – uchazeč prokáže předpoklady ke vzdělávání na základě uvedených kritérií

 • práce s fantazií
 • schopnost spolupráce
 • vyjadřovací schopnosti

Základní studium pro žáky od 7 let – uchazeč vykoná talentovou zkoušku na základě uvedených kritérií

 • recitace jednoduché básně
 • práce s fantazií
 • práce s jednoduchou zástupnou rekvizitou
 • pohybové schopnosti
 • vyjadřovací schopnosti

Žáci, kteří nenavštěvovali I. stupeň základního studia, prokáží rozvinuté předpoklady ke studiu adekvátní jejich věku.

Pro přihlášení žáka/žákyně do ZUŠ Mladá Boleslav použijte elektronickou přihlášku. Klepnutím na tento odkaz se otevře v novém okně formulář pro elektronické vyplnění přihlášky.

V prvním řádku formuláře vyberte ze seznamu všech ZUŠ v ČR Základní uměleckou školu, Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325. Poté vyplňte všechny požadované údaje, které máte k dispozici (pozor: úspěšné odeslání přihlášky je podmíněno vložením rodného čísla žáka!) a přihlášku odešlete.

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Po vyplnění přihlášky dojednejte telefonicky termín přijímací zkoušky.