Základní umělecká škola
Mladá Boleslav


Hudební obor

Posláním hudebního oboru je poskytnout žákům, kteří projevili potřebné předpoklady a zájem o studium, základy odborného vzdělání a vychovat z nich hudebníky, kteří by se dovedli ve svém životě uplatnit v různých hudebních žánrech buď jako amatéři nebo budoucí profesionálové. To znamená vést žáky ke schopnosti vlastního pěveckého nebo instrumentálního projevu a rozvíjet schopnost proniknout do výrazu hudebního díla a umět jej pochopit.

Výuka hudebního oboru je rozdělena na přípravné studium, základní studium I. stupně a základní studium II. stupně.

Přípravné studium je určeno dětem ve věku 5 – 7 let, hravou formou je zde podchycen zájem dětí o hudbu a na základě těchto předpokladů rozvíjeny jejich hudební schopnosti, dovednosti a návyky. Aktivizuje a podněcuje se jejich tvořivost v elementárních činnostech pěveckých, instrumentálních, pohybových a poslechových. Výuka probíhá individuální či skupinovou formou.

I. stupeň má 7 ročníků, během nichž se žáci učí zvládnout technické a výrazové prostředky zvoleného nástroje nebo zpěvu a seznamují se s literaturou svého oboru.

II. stupeň má 4 ročníky, žáci zde navazují  na poznatky získané v I. stupni, dále je prohlubují a zdokonalují.

Důležitou složkou výchovy každého hudebníka je příprava k souhře - ať už se jedná o hru v souborech, v orchestru, komorní hru, čtyřruční hru, apod. Cílem výuky hudebního oboru by měla být schopnost absolventů samostatně hrát na zvolený nástroj, studovat nové skladby v rozsahu svých možností a uplatňovat se jako sólisté nebo členové různých hudebních souborů.

Studijní zaměření a vyučované předměty hudebního oboru:

Podrobné informace k jednotlivým studijním zaměřením Hudebního oboru viz. Školní vzdělávací program.