Základní umělecká škola
Mladá Boleslav

Aktuality a oznámení

SPOLEK PŘÁTEL UMĚNÍ MB

16.04.2018 - 08:59 Eva Pinkasová

Mladoboleslavský kulturní život obohatila nová iniciativa!

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy,

rádi bychom Vás informovali o nově vzniklém spolku, jehož činnost přímo souvisí s naší školou. ZUŠ Mladá Boleslav je jeho přirozenou základnou, protože jejím posláním je probouzet v mladé generaci vztah ke kulturním hodnotám. Členem Spolku se může stát i žák školy, pro nezletilé a studenty spolek chystá zvýhodněné vstupné na akce Spolku.

        Spolek přátel umění Mladá Boleslav z. s. vznikl v lednu 2018 jako dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob. Členy Spolku vede společný zájem, kterým je všestranná podpora kulturního života, zejména hudby, v mladoboleslavském regionu. Svojí činností Spolek navazuje na Klub přátel umění, který podporoval a rozvíjel kulturní a umělecký život na Mladoboleslavsku po roce 1918 a zejména pak na činnost Kruhu přátel hudby mezi roky 1950-1978. Tehdy se centrem kulturního dění stala Lidová škola umění za éry dvou ředitelů pánů Josefa Feřta a Josefa Nováka.

        Nově založený Spolek přátel umění Mladá Boleslav chce na tuto tradici navázat. Centrem jeho aktivit je Základní umělecká škola v Mladé Boleslavi, ale je otevřen široké veřejnosti v regionu. Proto se v  úterý 10. dubna 2018 sešli v prostorách umělecké školy ti, které myšlenka přispět k rozvoji kulturního života Mladé Boleslavi oslovila. V úvodu setkání promluvil o historii spolkové umělecké činnosti PhDr. Karel Herčík. Všichni přítomní se seznámili s cíli Spolku, kterými jsou například obnovení tradice koncertů klasické hudby v Městském divadle a podílení se na dramaturgii těchto koncertů. Nejvýznamnější letošní  plánovanou akcí Spolku je scénické provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby v Městském divadle Mladá Boleslav. Jedná se o celoškolní projekt ZUŠ Mladá Boleslav k 90. výročí založení školy, který bude proveden 2. 12. 2018. Účinkují v něm dětský pěvecký sbor Jiřičky, žákovský orchestr, žáci tanečního oboru a hosté.

        Spolek ve své činnosti spoléhá především na vlastní zdroje, tj. příspěvky svých členů a případné finance sponzorské. Otevřena je možnost čerpat finanční dotace na jednotlivé projekty a další aktivity.

        Spolek usiluje o propojení občanských a spolkových aktivit se stávajícími kulturními institucemi a orgány státní správy a samosprávy. Proto byly zastoupeny významné kulturní instituce města Mladé Boleslavi, např. Mladoboleslavský komorní orchestr, Kultura města MB, Smíšený pěvecký sbor Boleslav, Společnost Mikuláše Klaudiána, Podnikový dechový orchestr Škoda Auto MB a další. Spolek si váží toho, že ve svých řadách uvítal i významné mladoboleslavské umělce houslistu Jana Kvapila, klavíristu Miroslava Sekeru, violoncellistu Jiřího Sládečka a houslového pedagoga Jiřího Nováka.

        První setkání spolku v sobě neslo nadějná očekávání.  Bylo patrné, že přítomní vnímají určitou potřebu podpořit rozvoj kulturních a estetických hodnot naší společnosti, které jsou pro její zdravé fungování základem. Spolek dále nabízí své členství a spolupráci podobně zaměřeným jednotlivcům i institucím. V nejbližších dnech bude možné podrobnější informace získat prostřednictvím webových stránek www.spumb.cz.


Z fotogalerie

Slideshow picture
Slideshow picture
Slideshow picture
Slideshow picture

Soubory na naší škole

Smyčcový orchestr

Smyčcový orchestr

Dlouholetá tradice a vysoká kvalita je našemu smyččovému orchestru dobrou vizitkou nejn doma ale i v cizině...

Pěvecký sbor Jiřičky

Pěvecký sbor Jiřičky

Pěvecký sbor Jiřičky sdružuje děvčata i chlapce ve věku od 7 do 17 let a funguje od roku 2004...

Flauto Collegium

Flauto Collegium

Soubor zobcových fléten působí od roku 2005 a skládá se ze současných i minulých žáků a vyučujících...

Všechny soubory